Nuohouslaki muuttui 1.1.2019

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Mikä nuohoussääntelyssä muuttui?

Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä muutos tarkoittaa elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Uudistuksen odotetaan lisäävän nuohousyritysten lukumäärää, kun yritystoiminnan aloittaminen ja markkinoille pääsy on mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista.

Kuluttajien valinnanvapaus hankkia nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyritykseltä on jatkossa mahdollista kaikkialla. Nuohouksen ajankohdasta sopiminen tulee joustavaksi ja palvelun hinnat määrittyvät markkinaehtoisesti.

Mitkä asiat nuohoussääntelyssä säilyivät ennallaan?

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely on säilynyt entisellään. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan.

Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus. Kaikki entiset nuohoojat voivat jatkaa ammatinharjoittamista. Nuohoustyön sisältö säilyy nykyisenä.

Pelastuslaitoksen tehtävät neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa paloturvallisuutta säilyvät ennallaan.

Kuka saa tehdä nuohoustöitä?

Nuohoojalla eli nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto kuten aikaisemminkin. Kaikki entiset nuohoojat ovat jatkossakin päteviä nuohoamaan. Nuohousyritykselle ei säädetä jatkossakaan muita vaatimuksia.

(Lähde Sisäministeriön Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen sivusto https://intermin.fi/nuohous )

Kun haluat varmistaa onko nuohouspalvelua tarjoavalla henkilöllä nuohoojan ammattitutkinto, voit tehdä sen kätevästi Nuohousalan Keskusliiton sivuilta osoitteesta; http://www.nuohoojat.fi/